služby

Neváhejte se zeptat na otázky, které Vás zajímají! Na ty nejčastější se pokusíme odpovědět zde.

Víme, že máte mnoho otázek spojených s energetickými průkazy budov (PENB), profesí energetického specialisty a užívanou terminologií. Samozřejmě Vám je rádi zodpovíme.

Případy, pro které je nutné zpracovat a doložit PENB stanovuje Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Náležitosti PENB a metodiku výpočtu stanovuje Vyhláška 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov.

Pokud máte další dotazy, neváhejte se na nás obrátit, rádi je zodpovíme.

  •   Kdy POTŘEBUJI Průkaz Energetické Náročnosti Budovy (PENB)?

aktualizace 4. 9. 2020

NOVOSTAVBA budovy - pro její povolení

REKONSTRUKCE budovy - pro její povolení - při „Větší změně dokončené budovy“ - viz dále

PRODEJ budovy nebo její ucelené části - typicky bytová jednotka nebo provozní část objektu

PRONÁJEM budovy nebo její ucelené části - typicky bytová jednotka nebo provozní část objektu

Pokud vyjmenované případy aktuálně neřešíte, nemáte obecnou povinnost pořizovat PENB.

Tato povinnost je předepsána pouze pro „budovy užívané orgánem veřejné moci“ s „energeticky vztažnou plochou (EVP)“ vyšší než 250 m2 - pojmy viz další odpovědi.

  •   Kdy PENB NEPOTŘEBUJI? Existují nějaké výjimky?

aktualizace 4. 9. 2020

OBECNĚ PLATÍ, ŽE PENB POTŘEBUJETE VE VÝŠE UVEDENÝCH PŘÍPADECH. EXISTUJE VŠAK ŘADA VÝJIMEK Z TÉTO POVINNOSTI. ENERGETICKÝ PRŮKAZ NEPOTŘEBUJETE PRO NÁSLEDUJÍCÍ PŘÍPADY:

- budovy s celkovou „energeticky vztažnou plochou“ (viz další odpovědi) menší než 50 m2
- stavby pro rodinnou rekreaci, které jsou využívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25% spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání (typicky sezónní objekty)
- budovy určené pro bohoslužby a náboženské účely
- průmyslové, výrobní dílenské a zemědělské objekty se spotřebou energie do 195MWh za rok
- (zjednodušeně) budovy zpravodajských služeb, budovy určené ochraně informací a obraně státu
- budovy které jsou kulturní památkou, nebo se nacházejí v památkové rezervaci (pozor v památkové zóně je průkaz potřeba zpracovat)
- budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany (prodej, pronájem) písemně dohodnou a jde o budovu, u které nebyla po 1. lednu 1947 provedena větší změna dokončené budovy.“

DÁLE NENÍ TŘEBA ZPRACOVÁVAT PENB NAPŘ. V TĚCHTO PŘÍPADECH:
- při prodeji jednoho bytu (nebo jiné ucelené části) je možné předložit Průkaz pro celý dům, případně jej nahradit účty za energie - viz další odpovědi
- při změně vlastnictví budovy nebo jednotky darováním nebo dědictvím (zákon stanovuje podmínky pouze při prodeji či pronájmu)

  •   Jak probíhá zpracování Energetického průkazu?

aktualizace 4. 9. 2020

Zavolejte, napište, sdělte nám základní informace - ideálně typ, velikost a umístění stavby, rozsah dostupných podkladů a účel zpracování Průkazu.

Po krátké přípravě se s Vámi spojíme, domluvíme podrobnosti. Pokud to bude nutné zaměříme stavbu a zpracujeme průkaz.

Průkaz Vám zašleme elektronicky, předáme osobně, případně pošleme poštou. Stálým partnerům zasíláme vypracovaný průkaz s fakturou.

  •   Jaké potřebuji poklady pro zpracování PENB?

aktualizace 4. 9. 2020

V případě novostaveb a rekonstrukcí je situace jednoduchá, potřebujeme dokumentaci pro stavební povolení, vč. informací o navržených technologiích pro vytápění, ohřev vody, případně dalších (větrání, chlazení, osvětlení, …)

V případě budov určených k prodeji je samozřejmě optimální dokumentace stávajícího stavu, pokud je k dispozici. Pokud není dostupná, potřebuje získat maximum co nejvíce z uvedených informací:

- fotografie budovy (nejlépe všechny fasády)
- rozměry stavby (včetně výšek) a návaznost na další budovy nebo jejich části (sousedi, sklepy, půdy, …)
- materiál a tloušťku obvodových stěn, střechy, případně stropu k půdě, podlahy na terénu
- velikosti a kvalitu výplní otvorů (okna, dveře)
- informace o technologiích pro vytápění, ohřev vody, případně dalších (nejlépe formou fotografií spotřebičů a jejich technických štítků) - kotle, karmy, bojlery, přímotopy, kamna, krby, …

Ideální je zaslat dostupnou dokumentaci v elektronické podobě (scan nebo fotografie výkresů, schémat, vlastní budovy a en. zdrojů. V případě nedostatků požádáme o doplnění, příp. si vše obstaráme na místě.

Dokumentaci je možné dodat také v papírové podobě, osobně nebo poštou. V takovém případě je nutné připočíst poplatek za digitalizaci - viz Ceny.

V případě, že dokumentace není vůbec dostupná, můžeme budovu zaměřit a zajistit na místě všechny potřebné informace- viz Ceny.

  •   PENB pro bytovou jednotku NEBO průkaz pro celý dům?

aktualizace 4. 9. 2020

Při prodeji a pronájmu bytu (nebo jiné jednotky) mohu použít En. průkaz pro celou budovu. Je to vhodné a všeobecně preferované řešení, mj. cenově dostupnější a technicky smysluplnější.

Průkaz pro ucelenou část budovy (např. bytová jednotka) je možné zpracovat pouze v případě, že tato ucelená část budovy má vlastní zdroj tepla nebo chladu nezávislý na zbývající části budovy nebo má samostatně měřenou a centrálně regulovanou dodávku energie nezávislou na zbývající části budovy.

  •   Je možné nahradit PENB účty za energie?

aktualizace 4. 9. 2020

Ano, jako „nouzová varianta“ je to možné.

V případě, že vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán Průkaz celé budovy (zpravidla Společenstvím vlastníků). Pak je možné Průkaz nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. V takovém případě není nutné uvádět energetickou náročnost jednotky v inzerci, ale vyúčtování (nebo jejich ověřenou kopii) je nutné předat kupujícímu.

POZN.: Tento případ nastává např. v situacích, kdy společenství vlastníků nebo správce nesplní svoji zákonnou povinnost, PENB nezpracuje a nepředloží ho vlastníku jednotky; zároveň ani vlastník jednotky nemůže zpracovat samostatný PENB pro svou jednotku - viz předchozí odpověď.

POZOR: Při prodeji celé budovy toto pravidlo uplatnit nelze.

  •   Jak dlouho Průkaz platí, kdy ho musím aktualizovat?

aktualizace 4. 9. 2020

Průkaz platí 10 let od data jeho vystavení nebo do provedení „Větší změny dokončené budovy“ - viz další odpovědi.

Po uplynutí lhůty 10 let tedy musíte Průkaz aktualizovat v případě, že nastanou důvody k pořízení průkazu - viz předchozí odpovědi.

Legislativa platná od 1. 9. 2020 zásadně změnila vizuální podobu i obsah PENB. Nové a starší průkazy budou prakticky neporovnatelné, přestože i starší průkazy zůstávají v platnosti 10 let od jejich pořízení.

  •   Kdy musím vystavit PENB na viditelném místě?

aktualizace 4. 9. 2020

V soukromých budovách užívaných veřejností - nad 500 m2 „energeticky vztažné plochy (EVP)“ - viz další odpovědi

V budovách užívaných „orgánem veřejné moci“ nad 250 m2 „energeticky vztažné plochy (EVP)“ - viz další odpovědi

Mezi budovy užívané orgány veřejné moci spadají veškeré objekty, kde sídlí nebo jsou v nájmu instituce spravované a zřizované státem, krajem, městem či obcí. Jsou jimi např. budovy veřejných institucí a úřadů, kulturní zařízení, budovy škol, zdravotnická zařízení.

  •   Co je to energeticky vztažná plocha (EVP)?

aktualizace 4. 9. 2020

Energeticky vztažná plocha je (zjednodušeně řečeno) půdorysná plocha objektu vymezená vnějším obrysem stěn, a to v každém podlaží.

Pokud je tedy taková plocha v jednom podlaží např. 100m2 celková energicky vztažná plocha 3-podlažního objektu je 300m2.

Metodika výpočtu je poměrně přesně stanovena, protože má zásadní vliv na výsledky Energetického průkazu.

  •   Co je to Větší změna dokončené budovy?

aktualizace 4. 9. 2020

Větší změnou dokončené budovy se rozumí změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy.

Je velmi důležité jaké konstrukce se do této plochy zahrnují (viz další odpověď), protože v některých případech může např. „pouhá“ výměna oken uvedenou hranici překročit.

  •   Co je to Obálka budovy?

aktualizace 4. 9. 2020

Obálku budovy tvoří všechny konstrukce přiléhající k vnějšímu prostředí, nebo prostředí s odlišnou teplotou (např. sklepy, půdy, …). Součástí obálky tak nejsou např. stěny budovy přiléhající k sousední budově (stejně vytápěné). Tento aspekt je velmi podstatný např. u řadových domů, nebo samostatně posuzovaných bytových jednotek.

  •   Jaký je rozdíl mezi PENB a Energetickým štítkem?

aktualizace 4. 9. 2020

„Energetický štítek“ je všeobecně vžitý název, vycházející ze starší, dnes již neplatné, legislativy. Aktuálně je správným názvem Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), hovorově také nazývaný Energetický průkaz.

V současné legislativě se výraz „Energetický štítek“ užíván výhradně pro označení spotřebičů „spojených se spotřebou energie“. Můžete se setkat také s názvem „Energetický štítek budovy“, který popisuje pouze kvalitu obálky budovy, ale (na rozdíl od PENBu) nezahrnuje energie potřebné pro ohřev teplé vody, větrání, osvětlení, chlazení další technologie.

 
 
// poznámky (nezobrazí se)! // // text kurzivou // text tučně // podtržení textu // zalomení textu
// tlustý nadpis kurzívou