služby

Neváhejte se zeptat na otázky, které Vás zajímají! Na ty nejčastější se pokusíme odpovědět zde.

Víme, že máte mnoho otázek spojených s energetickými průkazy budov (PENB), profesí energetického specialisty a užívanou terminologií. Samozřejmě Vám je rádi zodpovíme.

Případy, pro které je nutné zpracovat a doložit PENB stanovuje Zákon 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Náležitosti PENB a metodiku výpočtu stanovuje Vyhláška 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

  •   V jakých případech potřebuji Průkaz Energetické Náročnosti Budovy?

STAVEBNÍK, VLASTNÍK BUDOVY NEBO SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK
má povinnost zpracovat PENB:

- v případě novostavby, rekonstrukce se změnou více než 25% tepelné obálky budovy, tj. např. zateplení fasády, střechy, podlahy, výměna oken - viz další odpovědi
- při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (např. bytové nebo jiné provozní jednotky)
- při pronájmu celé budovy
- od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy (např. bytové nebo provozní jednotky)

STÁVAJÍCÍ UŽÍVANÉ BYTOVÉ NEBO ADMINISTRATIVNÍ DOMY
(i bez změny vlastníka či nájemce)

- od 1. ledna 2015 - s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500m2
- od 1. ledna 2017 - s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000m2
- od 1. ledna 2019 - s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000m2
- co je to energeticky vztažná plocha se dozvíte v následujících odpovědích

BUDOVY UŽÍVANÉ ORGÁNEM VEŘEJNÉ MOCI

Mezi tyto objekty spadají veškeré budovy, kde sídlí nebo jsou v nájmu instituce spravované a zřizované státem, krajem, městem či obcí. Jsou jimi např. budovy veřejných institucí a úřadů, kulturní zařízení, budovy škol, zdravotnická zařízení.

- od 1. července 2013 - s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500m2
- od 1. července 2015 - s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250m2
- co je to energeticky vztažná plocha se dozvíte v následujících odpovědích
+ na tyto budovy se také vztahuje povinnost umístit PENB na viditelném veřejném místě
Pokud takový vlastník objekt dále pronajímá, příp. prodává, vztahuje se na něj povinnost zpracovat PENB viz předchozí bod.

Pokud neuvádíme jiné termíny, platí uvedené povinnosti od dubna 2013.

  •   Jaké změny v legislativě se připravují od července 2015?

19.01.2015

Dosud neschválená novela zákona č. 406/2000Sb. o hospodaření s energií a navazující prováděcí předpisy pravděpodobně přinese od 1. 7. 2015 především následující změny, týkající se povinností při pořizování Energetických Průkazů Budov:

Omezení povinností pro budovy starší roku 1947
„Průkaz se neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a jde o budovu, u které nebyla po 1. lednu 1947 provedena větší změna dokončené budovy.“ Větší změna budovy je vysvětlena v následujících odpovědích.

Nová povinnost pro některé rekreační stavby
Nově bude stávající výjimka platit pouze „u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání.“

Nová povinnost pro rozestavěné budovy
Nově bude nutné opatřit PENB i ke kolaudaci rozestavěných budovy, které tuto povinnost neměly při jejich schvalování.

Nová povinnost při výměně kotlů na vytápění a ohřevu teplé vody
Nově bude nutné opatřit PENB nejen při provedení tzv. Větší změny dokončené budovy (viz další odpovědí), ale také při výměně uvedených technologií.

Zvýšení postihů za nesplnění povinností opatřit PENB, případně ho zveřejnit v inzerci
Zvýší se maximální úroveň sankce pro vlastníka (fyz. osobu) budovy za nepořízení průkazu na 100tis Kč. Stejná pokuta může být udělena zprostředkovateli prodeje či pronájmu budovy, za neuvedení klasifikace en. náročnosti v informačních a reklamních materiálech.
(Realitní kanceláře ale nadále nemají povinnost PENB zpracovat, proto pokud Průkaz nedostanou od vlastníka budovy, mají povinnost v inzerci uvádět nejhorší klasifikační stupeň G.)

Větší kontrola zpracovatelů PENB a termínů zpracování
Nově budou vypracované průkazy elektronicky evidovány, což umožní snazší kontrolu a omezí úpravy data pořízení průkazu. Každý průkaz bude mít unikátní číslo, podle kterého bude možné určit jeho zpracovatele.

  •   Jak probíhá zpracování Energetického průkazu?

Zavolejte, napište, sdělte nám základní informace - ideálně typ, velikost a umístění stavby, rozsah dostupných podkladů, majitele nemovitosti a účel zpracování Průkazu.

Po krátké přípravě se s Vámi spojíme, domluvíme podrobnosti, (zaměříme stavbu), zpracujeme průkaz

Průkaz Vám předáme osobně, případně pošleme poštou na dobírku. Stálým partnerům zasíláme vypracovaný průkaz s fakturou.

  •   Jaké potřebuji poklady pro zpracování PENB?

Podrobný seznam potřebné dokumentace připravujeme.

Ke zpracování Průkazu je ideální dokumentaci v elektronické podobě, a to jednak k samotné stavbě a také k instalovaným technickým zařízením (vytápění, ohřev teplé užitkové vody (TUV), větrání, chlazení, osvětlení).

Dokumentaci je možné dodat také v papírové podobě, osobně nebo poštou. V takovém případě je nutné připočíst poplatek za digitalizaci - viz Ceny.

V případě, že dokumentace není vůbec dostupná, je třeba objekt zaměřit - viz Ceny.

  •   Kdy PENB nepotřebuji? Existují nějaké výjimky?

Obecně platí, že PENB potřebujete ve výše uvedených případech. Existuje ale řada výjimek z této povinnosti. Energetický průkaz nepotřebujete pro následující případy:

- budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou (vnější půdorysná plocha) menší než 50m2
- stavby pro rodinnou rekreaci
- budovy určené pro bohoslužby a náboženské účely
- průmyslové, výrobní a zemědělské objekty se spotřebou do 700GJ za rok

Dále není třeba zpracovávat PENB např. v těchto případech:
- při prodeji jednoho bytu (obecně jednotky) je možné předložit Průkaz pro celý dům nebo jej nahradit účty za energie - viz další odpovědi
- při převodu nebo pronájmu družstevního bytu - viz další odpovědi
- při změně vlastnictví budovy nebo jednotky darováním nebo dědictvím. Zákon stanovuje podmínky pouze při prodeji či pronájmu.

POZOR: Budovy památkově chráněné nejsou obecně vyjmuty z povinnosti dokládat PENB. V tomto ohledu pro ně platí stejné povinnosti jako pro ostatní stavby. Zákon specifikuje výjimku „jen“ pro dosahování úspor energie - např. při rekonstrukci.

  •   Je možné nahradit PENB účty za energie?

Ano, je to možné, a to v případě, že vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání předán Průkaz celé budovy (zpravidla Společenstvím vlastníků). Pak je možné Průkaz nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. V takovém případě není nutné uvádět energetickou náročnost jednotky v inzerci, ale vyúčtování (nebo jejich ověřenou kopii) je nutné předat kupujícímu.
Pokud vlastník vlastní jednotku méně než 3 roky, může nahradit PENB vyúčtováním energií za období, které se vztahuje přímo na něj a nikoliv na předchozího majitele.

Pozn.: Tento případ nastává např. v situacích, kdy společenství vlastníků není zatím zákonem nuceno k vypracování Energetického průkazu budovy (menší energeticky vztažná plocha), ale majitel jednotky má povinnost dokládat energetickou náročnost při prodeji (od 1.1.2016 i při pronájmu).
Společenství vlastníků musí poskytnout vlastníkovi jednotky zpracovaný PENB až v době, kdy ze zákona vyplývá povinnost PENB zpracovat pro celý dům (dle jeho velikosti).

POZOR: Při prodeji celé budovy toto pravidlo uplatnit nelze.

  •   Potřebuji samostatný PENB pro bytovou (nebo jinou) jednotku,
nebo stačí průkaz pro celý dům?

Stačí Průkaz pro celou budovu. Obecně platí, že Průkaz zpracovaný pro budovu je také Průkazem pro ucelenou část této budovy, včetně jednotky. Proto platí, že např. při prodeji bytu v bytovém domě postačí doložit Energetický průkaz celé budovy - zpravidla ve vlastnictví Společenství vlastníků.

  •   Potřebuji PENB při převodu a pronájmu družstevního bytu?

Při převodu družstevního podílu se z právního hlediska nejedná o prodej, ale převod členských práv a povinností, čímž nevzniká povinnost dokládat PENB. Stejný postup lze aplikovat u „pronájmu“ družstevní jednotky podílníkem družstva, protože se fakticky jedná o tzv. podnájem.

Celý dům ale časem (dle jeho velikosti) bude podléhat povinnosti PENB pořídit a pak mohou členové družstva tento Průkaz předkládat. Také družstvo jako majitel bude mít od 1.1. 2016 povinnost předkládat PENB i svým členům, pokud užívají jednotky na základě nájemní smlouvy.

Samozřejmě může být v zájmu družstevníka pořídit si Energetický průkaz i mimo stanovenou povinnost a dokladovat tak energetickou náročnost jednotky zájemcům o „koupi“ či „pronájem“.

  •   Jak dlouho Průkaz platí, kdy ho musím aktualizovat?

Průkaz platí 10 let od data jeho vystavení nebo do provedení „větší změny“ dokončené budovy.
Větší změnou dokončené budovy je změna na více než 25% celkové plochy tepelné obálky budovy.
Tj. fasáda, střecha, podlaha nad terénem nebo nevytápěným sklepem a výplně otvorů v obvod. stěnách.

Po uplynutí lhůty 10 let tedy musíte Průkaz aktualizovat, pokud objekt nespadá mezi objekty, kde je povinnost Průkaz zajistit předepsána pouze při prodeji nebo jejím pronájmu - typicky Rodinný dům.

  •   Co je to energeticky vztažná plocha?

Energeticky vztažná plocha je (zjednodušeně řečeno) půdorysná plocha objektu vymezená vnějším obrysem stěn, a to v každém podlaží.

Pokud je tedy taková plocha v jednom podlaží např. 100m2 celková energicky vztažná plocha 3podlažního objektu je 300m2.

Metodika výpočtu je poměrně přesně stanovena, protože má zásadní vliv na výsledky Energetického průkazu a také na posouzení nutnosti zpracovat PENB (např. u bytových domů).

  •   Co je to Větší změna dokončené budovy?

Větší změnou dokončené budovy se rozumí změna na více než 25% celkové plochy obálky budovy.
Je velmi důležité jaké konstrukce se do této plochy zahrnují (viz další odpověď), protože v některých případech může např. „pouhá“ výměna oken uvedenou hranici překročit.

  •   Co je to Obálka budovy?

Obálku budovy tvoří všechny konstrukce přiléhající k vnějšímu prostředí, nebo prostředí s odlišnou teplotou (např. sklepy, půdy, …).
Součástí obálky tak nejsou např. stěny budovy přiléhající k sousední budově (stejně vytápěné). Tento aspekt je velmi podstatný např. u řadových domů, nebo samostatně posuzovaných bytových jednotek.

  •   Jaký je rozdíl mezi PENB a Energetickým štítkem?

„Energetický štítek“ je všeobecně vžitý název, vycházející ze starší, dnes již neplatné, legislativy. Aktuálně je správným názvem Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB), hovorově také nazývaný Energetický průkaz.
V současné legislativě se výraz „Energetický štítek“ užíván výhradně pro označení spotřebičů „spojených se spotřebou energie“. Můžete se setkat také s názvem „Energetický štítek budovy“, který popisuje pouze kvalitu obálky budovy, ale (na rozdíl od PENBu) nezahrnuje energie potřebné pro ohřev teplé vody, větrání, osvětlení, příp. chlazení.

  •   Co to znamená Téměř nulový dům? Co nás čeká po roce 2020?

Pojem „Budova s téměř nulovou spotřebou energie“ (hovorově „Téměř nulový dům“) je značně zavádějící pojem, který zhruba odpovídá kvalitě „pouze“ Nízkoenergetického domu (NED).

Stávající legislativa tak postupně zavádí pro nově stavěné budovy jenom mírně zpřísněné požadavky, než dosud. Navíc ani dnes není problém tyto požadavky dodržet i v běžné výstavbě a investoři tak často činí z vlastní vůle.
Termín závazného plnění těchto požadavků je závislý na velikosti budovy a její funkci. Nejdříve (1. 1. 2016) musí tyto požadavky splnit veřejné budovy s en. vztažnou plochou nad 1500m2. Jako poslední (1. 1. 2020) musí tyto požadavky plnit novostavby s en. vztažnou plochou menší než 350m2.

  •   Co a jak zjistím z Energetického průkazu?

Připravujeme pro Vás podrobnější návod, jaké informace PENB obsahuje a jak je správně číst.